Arbetsmiljö

Arbetsmiljö är för oss det som påverkar våra medarbetare när de är på jobbet. Med genomtänkta rutiner ska vi minimera risken för olyckor och arbetsskador. Vi ska också medverka till ett arbetsklimat med bra kamratskap, där möjligheter alltid ges att utvecklas och gå vidare.

Arbetsmiljöpolicy

Tillsammans med våra anställda ska vi upprätthålla en bra arbetsmiljö, där ingen behöver drabbas av ohälsa eller olycksfall. En god arbetsmiljö ökar engagemanget och trivseln på arbetsplatsen.

Vårt mål är att:

 • leva upp till gällande lagstiftning.
 • arbetsmiljöverksamheten skall ingå som en integrerad och naturlig del i företagets totala verksamhet. Arbetsmiljöfrågorna ska behandlas i direkt anslutning till de vardagliga frågorna.
 • alla anställda ska få erforderlig information, instruktion och utbildning i skydds- och arbetsmiljöfrågor.
 • arbetsmiljösynpunkter ska beaktas vid ändring av lokaler och arbetsprocesser samt vid inköp av varor, maskiner och annan utrustning.
 • arbetsmiljön ständigt ska förbättras genom ett aktivt arbete med handlingsplaner, skyddsronder, uppföljningar och årliga revisioner.

Handlingsplan

VD och Miljörådet ska säkerställa att företaget upprättar en årlig handlingsplan för arbetsmiljön. Underlag till handlingsplanen utgörs av tidigare kartläggning av arbetsmiljön.

 • Handlingsplanen upprättas i januari månad varje år.
 • Miljörådet behandlar tidigare kartläggning och upprättar en slutlig handlingsplan.
 • Handlingsplanen dokumenteras på fastställd blankett.
 • Anställda informeras om handlingsplanens innehåll.

Av handlingsplanen skall framgå:

 • problem/brister
 • åtgärder
 • ansvarig för att åtgärderna genomförs
 • tidsplan
 • uppgifter för uppföljning