Miljö

Med sunda värderingar, genomtänkta mål och hållbara rutiner ska Rohm & Co medverka till att byggandets påverkan på miljön minimeras.

Miljömål

Rohm & Co arbetar i eget miljösystem som motsvarar kraven enligt SS-ISO 14001.

VD ansvarar tillsammans med Miljörådet för att övergripande och detaljerade miljömål tas fram, beslutas och följs upp. 

Övergripande och detaljerade miljömål formuleras utifrån:

 • miljöpolicy
 • förteckning över miljöaspekter
 • lagar och andra krav
 • revisionsrapporter
 • avvikelserapporter
 • tekniska möjligheter
 • ekonomiska förutsättningar

Miljörådet analyserar och sammanställer miljömålen. Övergripande miljömål ska brytas ned till den nivå som krävs för att målet ska kunna uppnås. 

Miljömål överförs till miljöledningsprogrammet, vars innehåll fastställs av miljörådet.

Miljöpolicy

Rohm & Co Bygg AB ska bidra till en långsiktig och hållbar utveckling genom att erbjuda och utveckla produkter och tjänster med minsta möjliga miljöpåverkan internt och externt.

Detta ska ske genom att:

 • vi ökar kunskapen och medvetandet kring miljöfrågor hos samtliga anställda
 • vi arbetar med kontinuerliga förbättringar enligt fastställda mål
 • vi hushåller med energi och råvaror och minimerar spill
 • vi följer gällande lagstiftning och andra krav
 • vi upprätthåller en kontinuerlig dialog med leverantörer, kunder, myndigheter och allmänhet kring våra miljöfrågor

Miljöledningsprogram

Ett nytt miljöledningsprogram ska upprättas och utvärderas inför varje kalenderår.

Miljöledningsprogrammet ska fortlöpande följas upp och utvärderas under verksamhetsåret. Företagsledningen beslutar om åtgärder som kan ha ekonomisk betydelse samt om eventuella ändringar av miljöpolicyn.

Miljöledningsprogrammet skall innehålla:

 • övergripande mål
 • detaljerade mål
 • åtgärder för att uppfylla målen
 • budget om så erfordras
 • ansvarig för genomförande
 • tidsplan
 • uppföljning

Beslut och fastställande av miljöledningsprogrammet görs i december varje år.

Miljöaspekter

Identifiering av miljöaspekter skall ses som en fortlöpande process inom företaget. Minst en gång årligen eller om behov föreligger skall miljöpåverkan utvärderas.

Miljöaspekter skall beaktas och utvärderas vid:

 • kontraktsgenomgång
 • inköp av produkter, varor eller tjänster
 • ombyggnad/nybyggnad av lokaler
 • hantering av farliga ämnen
 • avfallshantering
 • service och underhåll
 • transporter (externa och interna)
 • förbrukning av vatten, energi, råvaror
 • processer som föranleder utsläpp
 • vid nya/ändrade processer

Värdering av miljöaspekter och miljöpåverkan görs utifrån lagar och andra krav, nationella miljömål men också utifrån Rohm & Co:s egna värderingar.