Personuppgiftspolicy

Rohm & Co:s hantering av personknutna uppgifter utförs alltid med hänsyn tagen till personlig integritet. I vår personuppgiftspolicy beskrivs vilka personuppgifter vi samlar in samt hur de används. Policyn beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. 

Varför samlar vi in personuppgifter om dig?

De personuppgift vi förfogar över används i första hand för att fullfölja våra åtaganden. Utgångspunkten är att aldrig behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet. Vi strävar samtidigt efter att alltid använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Personuppgifter krävs i vissa fall för att uppfylla lagliga förpliktelser men också för att ge bra service vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi samlar också in personuppgifter om leverantörer, partners och personer som söker jobb eller arbetar i vårt företag.

Personuppgifter kan användas i följande syften:

 • Följa upp inkommande förfrågningar (t.ex kundsupport, e-postmeddelanden eller telefonsamtal).
 • Fullgöra affärsförpliktelser i samband med exempelvis orderbekräftelse, fakturor, påminnelser och liknande.
 • Behandla en jobbansökan. 

När samlar vi in personuppgifter om dig?

Personuppgifter insamlas exempelvis;

 • När du köper våra tjänster och blir vår kund.
 • När du är i personlig kontakt med oss brevledes, via telefon eller via vår webbplats.
 • Om det anses vara av legitimt intresse och om inte hänsyn till din integritet väger tyngre. Innan uppgifterna samlas in gör vi en utvärdering för att säkerställa att insamlingen är av gemensamt intresse för båda parter.
 • När vi behandlar en jobbansökan. 

Vår rättsliga grund?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har rättslig grund.

 • Insamling av personuppgifter baserat på samtycke.

  Insamling av personuppgifter som baseras på samtycke kommer att ske med hjälp av samtyckesformulär där den registrerades samtycke dokumenteras. Den registrerades samtycke kommer alltid att dokumenteras och lagras i våra system.

 • Insamling av personuppgifter baserat på kontrakt.

  Vi använder personuppgifter för att fullgöra våra förpliktelser enligt kontrakt och avtal med kunder, partner och leverantörer.

Vilken typ av personuppgifter samlas in?

Personuppgifter som behandlas kan vara namn, telefonnummer, titel och e-postadress samt ditt företags namn och kontaktuppgifter. Vi kan också samla in feedback, kommentarer och frågor från dig i kommunikation med oss och aktiviteter som är relaterade till våra tjänster som till exempel möten, telefonsamtal, dokument och e-post. 

Från våra webbplatser kan vi samla in IP-adressen och åtgärder som vidtas på webbplatsen.

Om du söker jobb på Rohm & Co samlar vi in de uppgifter som du lämnar under ansökningsprocessen. 

Hur länge lagrar vi personuppgifter?

Beslut kring hur länge personuppgifter lagras tas vid varje tillfälle. Utgångspunkten är dock att uppgifterna aldrig ska behållas längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet för vilket de samlats in.  

I praktiken innebär detta att vi behåller dina personuppgifter under en rimlig tidsperiod efter din senaste kontakt med oss. När personuppgifter inte längre behövs kommer de på ett säkert sätt att raderas.

Din rätt till personuppgifterna

Du har när som helst rätt att begära information om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av uppgifterna och varifrån personuppgifterna har inhämtats. Begäran om att få ta del av sådan information skall vara skriftlig. 

Om du anser att de personuppgifter vi förfogar över är felaktiga eller har behandlats i strid med tillämplig lagstiftning har du även rätt att begära att de rättas, blockeras eller tas bort. 

Även om du har lämnat samtycke till Rohm & Co avseende personuppgiftsbehandling, kan du när som helst återkalla ett sådant samtycke.

Vem har tillgång till personuppgifterna?

Dina personuppgifter överlämnas inte till tredje person utan ditt tillstånd. Vi kommer inte heller att sälja eller låna ut personliga uppgifter till andra parter.  

Personuppgifter kan komma att lämnas ut när vi anser att utlämnandet är försvarbart när det gäller att följa lagar, vid brottsbekämpning eller vid domstolsbeslut eller för att skydda rätten, egendomen eller säkerheten till annan person, vilket inkluderar vår egendom eller rätt. 

Vi lämnar också ut uppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller myndighetsbeslut.

Hur skyddar vi din personliga information?

Rohm & Co vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem.

Våra säkerhetsrutiner förändras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen. 

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Rohm & Co förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna personuppgiftspolicy. Den gällande versionen finns alltid tillgänglig på vår webbplats. Läs gärna igenom policyn någon gång ibland för att hålla dig uppdaterad om innehållet.

Kontakta oss om du har frågor

Vid frågor kring integritetsskydd och behandling av personuppgifter, kontakta oss.

Rohm & Co Bygg AB
Pelletsgatan 7
652 21 Karlstad